• Mail Order Formu
  • İletişim
İstanbul - Aşkabat Tek Yön Fiyatı 405$ İstanbul - Aşkabat 30 Günlük Gidiş - Dönüş Fiyatı $

Şirket Ortağı Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımda hisse sahibi olabilirler. Hisse sahibi olan yabancı uyruklu ortağın, fiili olarak işletmede görev almaması durumunda çalışma izni alması zorunlu değildir.Ancak yabancı ortağın işletmede çalışması halinde çalışma izni alması zorunludur.Aynı şekilde şirketi temsile yetkili olmaları veya şirket müdürü olması durumunda da çalışma izni alması zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan bir şirketin hissedarlarından herhangi birinin, yabancı gerçek veya tüzel kişi olması durumunda , bu iştirakten Yabancı Sermayeli Şirket olarak bahsedebiliriz. Yabancı şirket ortaklarının çalışma izinleri 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu esaslarına göre değerlendirilir.
 
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 
Doğrudan yabancı sermayeli şirket ne demektir ? (Direct Foreign Investment-DFI)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları tarafından; Türkiye’ye yapılan yatırımları kapsar. Bu yatırımlar bir şirketin satın alınması veya yeni kurulması olabileceği gibi; sınai hakların transferi veya makine teçhizat transferlerini ifade etmektedir.  Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiştir. Öncelikle yapılması gereken, şirket ortağı olan yabancının çalışacağı bu yatırımın özellik arz edip, etmediğini tespit etmektir.
 
Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar:
 
a) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olması,
b) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,
c) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
d) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması,
e) Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.
 
* Bu şartları sağlayamayan şirketler özellik arz eden yatırım olarak değerlendirilmemektedir. Bu durumda şirket ortakları için 4817 sayılı kanun hükmünde başvuru yapılması gerekir.
 
- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 
- İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
 
 Yabancı sermayeli şirketlerde şirket ortaklarına çalışma izni alınması konusunda detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.